VarPlus Can HDuty Capacitor - 15/18 kvar - 400 V - 50/60Hz

Main Menu